Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), Skupština Udruge mladih za promicanje aktivizma „Aktivist“ na sjednici održanoj dana 02. prosinca 2017. donijela je­

STATUT Udruge mladih za promicanje aktivizma „AKTIVIST“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga mladih za promicanje aktivizma „Aktivist“Skraćeni naziv udruge je: Udruga Aktivist.Naziv na engleskom jeziku glasi: Youth organization for promoting activism „Activist“

Članak 3.

Sjedište udruge je: Split. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 2.5 cm s upisanim skraćenim nazivom udruge, ispod čega piše – Split –.

Članak 5.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
a svoju djelatnost obavlja na području Splita. Udruga može djelovati u suradnji sa sličnim udrugama i na drugim područjima.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 6.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik/ca i Dopredsjednik/ca te potpisuju sve dokumente. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi udruživanja u Aktivist su:

Članak 8.

Područje djelovanja udruge Aktivist: obrazovanje, znanost i istraživanje.
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

Članak 9.

Načela djelovanja Aktivista su poštovanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora te nacionalne, vjerske, rasne i socijalne različitosti; samostalnost organizacije u radu, javnost, demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web- stranicama te na sjednicama i sastancima
javnim priopćavanjem.

Svi članovi imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela Udruge su javne.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom Udruge mogu postati svi građani i pravne osobe koje prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve Udruge. Predstavnika pravne osobe u Aktivistu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članstvo u Udruzi može biti redovno i pridruženo.

Redovni članovi imaju pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednicama Skupštine, dok pridruženi članovi nemaju pravo glasovanja.
Redovnim članom mogu postati osobe zainteresirane za rad u Udruzi koje prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.
Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom udruge podnosi pristupnicu za prijem u članstvo Skupštini koja donosi odluku o prijemu u članstvo.Pristupnica članove obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 12.

Prava i obveze članova:

Članak 13.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova. Odluku o prijemu donosi Skupština.Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži sljedeće podatke:

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupanjem, isključenjem ili smrću.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.
Odluku o isključivanju članice donosi Skupština i odluka Skupštine je konačna.
Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti Žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave Žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

V. UDRUŽIVANJE

Članak 15.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga, kao i u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

VI. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi. Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 18.

Skupština može imati redovne, izborne i izvanredne sjednice. Skupština redovito zasjeda najmanje dvaput godišnje dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik/ca, te u odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanredna sjednica saziva se prema potrebi.
Predsjednik/ca je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelj.
Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati 1/3 Skupštine.

Članak 19.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika/ce i Dopredsjednika/ce, Skupština odabire predsjedavajućeg među prisutnim članovima Skupštine.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Skupštine, a odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Skupština:

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine, na mandat u trajanju od dvije godine i uz mogućnost da bude ponovno biran.

Predsjednik:

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje dvije godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Dopredsjednika bira i opoziva Skupština.

Dopredsjednik:

LIKVIDATOR

Članak 25.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, podnosi prijavu o prestanku rada Udruge nadležnom organu, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

VII. NADZOR

Članak 26.

Članovi sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je povrijeđen Statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

VIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 27.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

IX. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Udruga Aktivist za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost trgovačko društvo mora obavljati u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 30.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, o svome radu mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Unaprijed prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 31.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.
U slučaju prestanka postojanja odluku o raspodjeli imovine Udruge donosi Skupština u skladu sa Zakonom o udrugama.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Udruge.

XII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 33.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se (nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka) predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 34.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće izmedu članova Udruge. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

U Splitu, 02. prosinca 2017. godine